توضیحات
دوره آموزشی هفت عالم و هفت کالبد؛ سطح اول درس گفتارهای صوتی توسط دکتر برازنده؛ بیست جلسه تئوری همراه با تمرینات عملی مراقبه و مدیتیشن سرفصل دروس تئوری سطح یک: مقدمات، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاهوت، مشکلات اقتصادی، عالم آینه ها، دیدگاه مولانا و مثال جنین، ارتباط با ملکوت در خواب، انطباق عوالم هفت گانه و چهارگانه، مقایسه عوالم و نتایج کاربردی، عوالم از دیدگاه مولانا و مثال کف و دریا، خطبه اشباح و غزل سعدی و شهریار، خطبه اشباح و غزل مهر خوبان، خطبه اشباح و غزل تا کی به تمنای وصال تو یگانه، نور و صوت فرشتگان، شناخت فرشتگان، راهکار مولانا برای عبور از عوالم و غزل بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید، انسان شناسی از دیدگاه ابن عربی و سه بخش مختلف وجود انسان تمرینات عملی: تمرینات مدیتیشن و مراقبه متناسب با دروس تئوری فوق
فایل ها
ردیف عنوان دانلود
1 درس گفتار اول
2 مراقبه اول
3 درس گفتار دوم
4 مراقبه دوم
5 درس گفتار سوم
6 مراقبه سوم
7 درس گفتار چهارم
8 مراقبه چهارم
9 درس گفتار پنجم
10 مراقبه پنجم
11 درس گفتار ششم
12 مراقبه ششم
13 درس گفتار هفتم
14 مراقبه هفتم
15 درس گفتار هشتم
16 مراقبه هشتم
17 درس گفتار نهم
18 مراقبه نهم
19 درس گفتار دهم
20 مراقبه دهم
21 درس گفتار یازدهم
22 مراقبه یازدهم
23 درس گفتار دوازدهم
24 مراقبه دوازدهم
25 درس گفتار سیزدهم
26 مراقبه سیزدهم
27 درس گفتار چهاردهم
28 مراقبه چهاردهم
29 درس گفتار پانزدهم
30 مراقبه پانزدهم
31 درس گفتار شانزدهم
32 مراقبه شانزدهم
33 درس گفتار هفدهم
34 مراقبه هفدهم
35 درس گفتار هجدهم
36 مراقبه هجدهم
37 درس گفتار نوزدهم
38 مراقبه نوزدهم
39 درس گفتار بیستم
40 مراقبه بیستم
{{p.OldCheapestPriceText}}{{p.PriceSymbol}}
{{p.CheapestPriceText}}{{p.PriceSymbol}}