توضیحات
معرفی سطح اول فرشته شناسی دوره آموزشی فرشته شناسی؛ سطح اول درس گفتارهای صوتی توسط دکتر برازنده؛ بیست جلسه تئوری همراه با تمرینات عملی ارتباط با فرشتگان؛ بیست تمرین عملی مراقبه و مدیتیشن توضیح: هر جلسه (تئوری و عملی) حدود یک ساعت و نیم تا دو ساعت می باشد سرفصل دروس تئوری سطح یک فرشته شناسی: واژه شناسی فرشتگان، تعاریف مختلف فرشتگان، معرفی گروه های نه گانه فرشتگان از موکلان تا دلباختگان، اثبات وجود فرشتگان و شناخت آنها از طریق صحیفه سجادیه و سوره قدر، روشهای ارتباط با فرشتگان، ارتباط با فرشتگان از طریق بینایی، شناخت موانع دیدن فرشتگان، ارتباط با فرشتگان از طریق شنوایی، تقویت ارتباط شنوایی با فرشتگان، ارتباط احساسی با فرشتگان، تقویت ارتباط احساسی، ارتباط با فرشتگان از طریق ذهن و فکر، تقویت ارتباط فکری با فرشتگان، ارتباط با فرشتگان و وحی، ارتباط با فرشتگان از طریق تله پاتی، مکان و زمان ارتباط با فرشتگان، فرشتگان روزها و شب های هفته، فرشتگان ساعات مختلف شب و روز تمرینات عملی سطح یک فرشته شناسی: تمرینات مدیتیشن و مراقبه با فرشتگان متناسب با دروس تئوری فوق توضیح مهم: دروس قبلا ضبط شده و فایلهای صوتی آن در اختیار شما قرار می گیرد و ارائه دروس بصورت پخش زنده نمی باشد.
فایل ها
ردیف عنوان دانلود
1 درس گفتار اول
2 مراقبه اول
3 درس گفتار دوم
4 مراقبه دوم
5 درس گفتار سوم
6 مراقبه سوم
7 درس گفتار چهارم
8 مراقبه چهارم
9 درس گفتار پنجم
10 مراقبه پنجم
11 درس گفتار ششم
12 مراقبه ششم
13 درس گفتار هفتم
14 مراقبه هفتم
15 درس گفتار هشتم
16 مراقبه هشتم
17 درس گفتار نهم
18 مراقبه نهم
19 درس گفتار دهم
20 مراقبه دهم
21 درس گفتار یازدهم
22 مراقبه یازدهم
23 درس گفتار دوازدهم
24 مراقبه دوازدهم
25 درس گفتار سیزدهم
26 مراقبه سیزدهم
27 درس گفتار چهاردهم
28 مراقبه چهاردهم
29 درس گفتار پانزدهم
30 مراقبه پانزدهم
31 درس گفتار شانزدهم
32 مراقبه شانزدهم
33 درس گفتار هفدهم
34 مراقبه هفدهم
35 درس گفتار هجدهم
36 مراقبه هجدهم
37 درس گفتار نوزدهم
38 مراقبه نوزدهم
39 درس گفتار بیستم
40 مراقبه بیستم
{{p.OldCheapestPriceText}}{{p.PriceSymbol}}
{{p.CheapestPriceText}}{{p.PriceSymbol}}